SPT - BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

2023

BC CLDV FTTH_2023

2022

BC CLDV DTCD_Q1_2022
BC CLDV FTTH_Q1_2022
BC CLDV DTCD_Q3_2022
BC CLDV DTCD_Q2_2022
BC CLDV FTTH_Q2_2022

2021

BC CLDV DTCD_Q1_2021
BC CLDV_DTCD_Q3_2021
BC CLDV DTCD_Q2_2021
BC CLDV_DTCD_Q4_2021

2020

2019

BC CLDV_FTTH_Q1_2017

BC CLDV_ADSL_Q1_2017

BC CLDV_ĐTCĐ_Q1_2017

BC CLDV_FTTH_Q2_2017

BC CLDV_ADSL_Q2_2017

BC CLDV_ĐTCĐ_Q2_2017

 

 

BC CLDV_FTTH_Q3_2017

BC CLDV_ADSL_Q3_2017

BC CLDV_ĐTCĐ_Q3_2017

BC CLDV_FTTH_Q4_2017

BC CLDV_ADSL_Q4_2017

BC CLDV_ĐTCĐ_Q4_2017

2016

BC CLDV_FTTH_Q3_2016
BC CLDV_ADSL_Q3_2016
BC CLDV_ĐTCĐ_Q3_2016
BC CLDV_FTTH_Q4_2016
BC CLDV_ADSL_Q4_2016
BC CLDV_ĐTCĐ_Q4_2016

(*) Quý khách có thể xem các Báo cáo định kỳ CLDV các DV Viễn Thông của Công ty SPT trong các năm trước năm 2016 tại đây

TRO VE TRANG CHU BUTTON

Back to top