Theo qui định của Bộ TT-TT, các phát sinh có liên quan đến các dịch vụ tên miền phải áp dụng các thủ tục theo qui định chung như thủ tục đăng ký tên miền, thủ tục gia hạn tên miền, thủ tục đổi tên chủ thể tên miền, …

Xem các qui định liên quan dịch vụ tên miền dưới đây

1.  VÒNG ĐỜI TÊN MIỀN

 

 Hình vẽ minh họa vòng đời tên miền “.vn”

Chú thích:

-       Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.

-       Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền đã được đăng ký.

-       Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.

-       Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.

-       Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

-       Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.

o    Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền. 

o    Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi và có xác nhận về việc không nộp phí duy trì tên miền từ Nhà đăng ký quản lý tên miền (thông báo trực tuyến qua “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” có chữ ký số của Nhà đăng ký), tên miền sẽ được xử lý thu hồi.

o    Sau khi xem xét nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, tên miền được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

o    Lưu ý: Tên miền ở trạng thái này chủ thể không thể gia hạn tên miền. 

-       Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi).

 

2.  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

a. Quy định đăng ký tên miền

·         Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org, chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).

·         Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .vn, .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số trường hợp đặc biệt theo tên địa danh nơi họ sống và làm việc.

·         Công ty được phép đăng ký tên miền .vn, .com.vn, .biz.vn, .net.vn, pro.vn, .info.vn.

·         Viện nghiên cứu, viện đào tạo, trường đại học, trường trung học, trường dạy nghề, trường phổ thông, các trung tâm đào tạo được phép đăng ký tên miền .edu.vn.

·         Tổ chức y tế được phép đăng ký tên miền .health.vn.

·         Cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương được phép đăng ký .gov.vn.

·         Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội được phép đăng ký .org.vn.

·         Tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép đăng ký .int.vn.

·         Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu được phép đăng ký .ac.vn.

·         Tên miền quốc tế: công ty hoặc cá nhân đều được phép đăng ký.

b/ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền

·         Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

·         Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

·         Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được trỏ tới.

·         Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website www.thongbaotenmien.vn.

c/ Thủ tục đăng ký tên miền

Đối với cá nhân:

·         Điền đầy đủ thông tin bản khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân (download bản khai)

·         Photo giấy CMND .

Đối với tổ chức:

·         Điền đầy đủ thông tin bản khai đăng ký tên miền dành cho tổ chức (download bản khai)

·         Photo giấy phép đăng ký kinh doanh.

·         Photo giấy CMND của người quản lý tên miền hoặc của người thay mặt tổ chức đăng ký tên miền.

* Ghi chú: Đối với trường hợp tiếp nhận đăng ký qua các kênh online, email, đại lý:  sau khi tên miền được đăng ký  và kích hoạt, trong vòng 10 ngày làm việc KH phải cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký tên miền. Sau 10 ngày, nếu Trung tâm chúng tôi không nhận được hồ sơ hoàn thiện, Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoạt động tên miền cho đến khi nhận được hồ sơ.

Thủ tục thay đổi thông tin chủ thể, chuyển đổi nhà đăng ký liên hệ trực tiếp để được tư vấn hỗ trợ thêm.

 

3.  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN  “.GOV.VN”

Nguyên tắc thực hiện:

Nguyên tắc đăng ký tên miền “.gov.vn: được quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo các quy định sau:

-       Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “gov.vn” bao gồm:

·      Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hộ, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

·      Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước được quy định như trên.

-       Tên miền “.gov.vn” phải đặt theo tên gọi của cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

-       Người chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.gov.vn” phải là người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thuộc cơ quan, đơn vị đăng ký tên miền theo quy định của pháp luật.

Quy trình thực hiện:

STT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/ Biểu mẫu

1

Lựa chọn tên miền và Nhà đăng ký

Chủ thể

-      Kiểm tra sự trạng thái tự do của tên miền qua: http://dangkytenmien.vn/customer/pages/whois

-      Lựa chọn tên miền theo nguyên tắc đăng ký được quy định tại Điều 6 và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

-      Chủ thể liện hệ SPT để được tư vấn thực hiện việc đăng ký tên miền.

 

2

Hoàn thiện thủ tục đăng ký

Chủ thể, SPT

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn, bao gồm:

-        Bản khai đăng ký tên miền có xác nhận của chủ thể (ký tên và đóng dấu).

-        Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền.

-        Bản cam kết và giải trình việc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” (với trường hợp chưa rõ đối tượng đăng ký hoặc ý nghĩa tên miền đăng ký).

Bản khai đăng ký tên miền “.gov.vn”

3

SPT chuyển hồ sơ VNNIC xét duyệt

SPT, VNNIC

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, SPT chuyển hồ sơ đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC xem xét, quyết định.

 

4

VNNIC thông báo cho SPT kết quả xét duyệt hồ sơ

SPT, VNNIC

Trong vòng 2 ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý cho SPT.

 

5

Thực hiện việc đăng ký tên miền

SPT

Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý: SPT thực hiện việc đăng ký tên miền.

 

6

Thông báo kết quả đăng ký tên miền thành công đến chủ thể

SPT

SPT gửi email thông báo kết quả đăng ký tên miền, và tài khoản quản trị DNS cho KH (nếu sử dụng DNS của SPT)

 

 

4.  ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ĐANG ĐƯỢC GIỮ CHỖ

 

Nguyên tắc thực hiện:

Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn” được quy định chi tiết tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông,  bao gồm các nội dung sau:

-            Bảo vệ tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm:

·           Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam.

·           Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

·           Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam;….).

·           Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước.

·           Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-            Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền được quy định như trên có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC).

-            Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ.

-            VNNIC giữ chỗ, bảo vệ các tên miền trong danh sách được phê duyệt.

-            Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

-            Các vấn đề cần lưu ý:

·           Tên chủ thể trong hồ sơ đăng ký phải trùng khớp với tên chủ thể khi tra cứu trên whois, trường hợp khác thì phải có giải trình lý do trong hồ sơ xét duyệt cùng các tài liệu chứng minh cho việc đăng ký tên miền.

·           Các tổ chức có liên quan nộp sơ đăng ký sử dụng tên miền “.vn” đã được giữ chỗ về SPT.

·           Trường hợp tên miền “.vn” dùng chung đã được giữ chỗ có liên quan đến nhiều đơn vị thì cơ quan, tổ chức nào nộp hồ sơ đăng ký trước sẽ được xét duyệt cấp quyền sử dụng trước.

Quy trình thực hiện

STT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/ Biểu mẫu

1

Kiểm tra tên miền và chọn nhà đăng ký

Chủ thể

-        Chủ thể có nhu cầu đăng ký tên miền đang được giữ chỗ trùng với tên chủ thể khi tra cứu tên miền thông qua hệ thống tra cứu thông tin: http://dangkytenmien.vn/customer/pages/whois

-        Chủ thể liện hệ với SPT để được tư vấn thực hiện việc đăng ký tên miền đang được bảo vệ , giữ chỗ.

 

2

Hoàn thiện thủ tục đăng ký

Chủ thể, SPT

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ, bao gồm:

-       Bản khai đăng ký tên miền giữ chỗ.

-       Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền.

-       Giấy ủy quyền của chủ thể hoặc giấy tờ khác liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền (trường hợp cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền khác với tên chủ thể đã được giữ chỗ.

Bản khai đăng ký tên miền giữ chỗ

3

SPT chuyển hồ sơ tới VNNIC

SPT

Trong vòng 1 ngày làm việc, SPT sẽ chuyển hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.

 

4

VNNIC thông báo cho SPT kết quả xét duyệt hồ sơ

SPT, VNNIC

Trong vòng 2 ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý cho SPT.

 

5

Thực hiện việc đăng ký tên miền

SPT

Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý: SPT phối hợp với VNNIC thực hiện đăng ký tên miền.

 

6

Thông báo kết quả đăng ký tên miền thành công đến chủ thể

SPT

SPT gửi email thông báo kết quả đăng ký tên miền, và tài khoản quản trị DNS cho KH (nếu sử dụng DNS của SPT)

 

7

Kiểm tra thông tin tên miền đã đăng ký

Chủ thể

Chủ thể thực hiện việc kiểm tra tên miền trên hệ thống tra cứu thông tin: http://dangkytenmien.vn/customer/pages/whois

 

 

5.  GIA HẠN TÊN MIỀN:

Nguyên tắc thực hiện:

-       Tên miền sau khi được cấp phát sẽ phải đóng phí duy trì cho tên miền hoạt động hàng năm.

-       Việc đóng phí duy trì này là trách nhiệm của chủ thể tên miền và sẽ được thực hiện tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

-       Số năm duy trì: tối thiểu 1 năm, tối đa tùy vào nhu cầu của chủ thể.

-       Chủ thể có thể thực hiện gia hạn tên miền tại bất cứ thời điểm nào trong vòng đời tên miền, trừ các trường hợp:

·      Tên miền đang trong quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký.

·      Tên miền đang trong trạng thái xử lý thu hồi.

-       Đối với các tên miền đang bị tạm ngừng do quá hạn sử dụng, chủ thể có 30 ngày kể từ ngày tên miền bị tạm ngừng để thực hiện gia hạn và khôi phục lại hoạt động cho tên miền của mình.

-       Chủ thể cần lưu tâm đến thời điểm gia hạn của tên miền. Kiểm tra thông tin tên miền về ngày hết hạn và các thông tin liên quan tại WHOIS.

Quy trình thực hiện:

STT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/ Biểu mẫu

1

Chủ thể liên hệ SPT

Chủ thể

Chủ thể liên hệ với SPT đóng phí gia hạn tên miền.

 

2

SPT thưc hiện gia hạn tên miền

SPT

- SPT tiếp nhận yêu cầu từ chủ thể.

- Kiểm tra thông tin tên miền.

- Nếu tên miền không vi phạm các điểm không được gia hạn tên miền, SPT thực hiện gia hạn tên miền trên hệ thống.

 

3

SPT thông báo kết quả cho chủ thể

SPT

SPT thông báo kết quả đã gia hạn tên miền cho chủ thể được biết.

 

4

Chủ thể kiểm tra

Chủ thể

Sau khi SPT thông báo kết quả gia hạn cho chủ thể, chủ thể kiểm tra lại ngày hết hạn của tên miền qua: http://dangkytenmien.vn/customer/pages/whois

 

 

6.  ĐỔI TÊN CHỦ THỂ TÊN MIỀN:

Nguyên tắc thực hiện

-       Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

·           Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

·           Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-       Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:

·           Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp.

·           Tên miền hết hạn sử dụng.

·           Tên miền đang xử lý vi phạm.

·           Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi nhà đăng ký.

·           Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

Các bước thực hiện

STT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/ Biểu mẫu

1

Hoàn thiện hồ sơ và nộp cho SPT

Chủ thể

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ và nộp cho SPT bao gồm:

-          Bản khai thay đổi tên chủ thể (cá nhân/tổ chức)

-          Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân tùy theo phương thức nộp hồ sơ

-          Giấy CMND của người đại diện hoặc được ủy quyền làm thủ tục thay đổi thông tin (bản sao/photo có công chứng)

Thaydoitenchuthe_tochuc

 

Thaydoitenchuthe_canhan

2

Tiếp nhận hồ sơ thay đổi tên chủ thể

SPT, VNNIC

Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của chủ thể, SPT gửi hồ sơ cho VNNIC xét duyệt.

 

3

Xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt cho SPT

VNNIC

VNNIC xét duyệt hồ sơ để phân loại hồ sơ hợp lệ hay không hợp lệ.

-          Trường hợp hồ sơ hợp lệ: VNNIC thực hiện việc thay đổi chủ thể theo thông tin SPT cung cấp và thông báo cho SPT.

-          Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC thông báo cho SPT để SPT thông báo KH lý do từ chối hồ sơ.

 

4

Kiểm tra kết quả

SPT, Chủ thể

-          SPT kiểm tra kết quả VNNIC đã thực hiện.

-          Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo kết quả xử lý từ VNNIC, SPT thông báo tới chủ thể.

-          Chủ thể kiểm tra kết quả thông qua: http://dangkytenmien.vn/customer/pages/whois

 

 

7.  HOÀN TRẢ TÊN MIỀN

Nguyên tắc chung:

-            Thủ tục hoàn trả được quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ban hành ngày 18/8/2015.

-            Tên miền không được hoàn trả trong các trường hợp sau:

·           Tên miền đang xử lý vi phạm chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

·           Tên miền đang có tranh chấp.

·           Tên miền đang xử lý thu hồi do quá hạn nộp phí duy trì.

·           Tên miền đang trong quá trình xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký.

Các bước thực hiện

STT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/ Biểu mẫu

1

Hoàn thiện hồ sơ hoàn trả tên miền và gửi SPT

Chủ thể

Hoàn thành Đơn đề nghị hoàn trả tên miền và gửi cho SPT

Hoan tra_to chuc

Hoan tra_ca nhan

2

Xử lý yêu cầu hoàn trả từ chủ thể

SPT

-       Rà soát tên miền hoàn trả đáp ứng yêu cầu cho phép trả lại.

-       Gửi thông báo hoàn trả tên miền tới VNNIC.

 

3

Xử lý yêu cầu hoàn trả, thu hồi tên miền và thông báo kết quả cho SPT

VNNIC

-      Kiểm tra trạng thái cho phép hoàn trả của tên miền.

-      Thực hiện thu hồi tên miền khỏi hệ thống (nếu yêu cầu hoàn trả được VNNIC chấp nhận).

-      Thông báo kết quả thu hồi tên miền cho SPT.

 

4

SPT trả lời kết quả cho chủ thể

SPT

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn hoàn trả tên miền, SPT thông báo cho chủ thể kết quả xử lý hồ sơ.

 

 

8.  CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Nguyên tắc thực hiện:

-            Việc chuyển đổi NĐK tên miền “.vn” được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm:

·      Chủ thể quản lý, sử dụng tên miền.

·      Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

·      Nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến.

-            Tên miền không được phép chuyển đổi NĐK trong các trường hợp sau:

·      Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới.

·      Trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng.

·      Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm.

·      Tên miền đang bị tạm ngừng hoạt động.

·      Tên miền đang có tranh chấp.

Các bước thực hiện:

STT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung

Tài liệu/ Biểu mẫu

1

Xác nhận đồng thuận tại NĐK mới

Chủ thể

Lựa chọn và liên hệ với NĐK có nhu cầu chuyển tên miền đến để hoàn thiện hồ sơ theo quy định của NĐK mới.

-      Bản khai tên miền.

-      Bản khai chuyển đổi NĐK tên miền.

Bản khai tên miền

Bản khai chuyển đổi NĐK

2

Xác nhận đồng thuận tại NĐK cũ

Chủ thể, NĐK cũ

-       Liên hệ với NĐK cũ đang quản lý tên miền để hoàn thiện thủ tục đồng thuận cho phép tên miền chuyển đi.

-       NĐK cũ unlock và cung cấp mã xác thực của tên miền cho chủ thể qua email.

 

3

Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi

Chủ thể

Cung cấp mã xác thực cho NĐK mới.

 

4

Thực hiện chuyển đổi NĐK

NĐK mới

NĐK mới thực hiện gửi yêu cầu chuyển đổi tên miền đến NĐK cũ. Việc chuyển đổi sẽ thành công trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc sau khi NĐK mới gửi yêu cầu.

 

5

Kiểm tra kết quả

Chủ thể

Chủ thể có thể kiểm tra thông tin NĐK quản lý tên miền qua hệ thống tra cứu thông tin WHOIS.

 

 

9.  THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN

Nguyên tắc thực hiện:

-            NĐK chỉ tiếp nhận yêu cầu khi chính chủ thể tên miền có đề nghị thay đổi thông tin.

Quy trình thực hiện

STT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/ Biểu mẫu

1

Hoàn thiện và gửi hồ sơ thay đổi thông tin tên miền

Chủ thể

-      Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi thông tin tên miền gồm: Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền.

-      Chủ thể gửi hồ sơ về SPT để được hỗ trợ.

Bản khai thay đổi thông tin tên miền

2

SPT xử lý hồ sơ

SPT

SPT thực hiện kiểm tra, xác thực hồ sơ thay đổi thông tin của chủ thể.

 

3

SPT cập nhật thông tin thay đổi

SPT

SPT cập nhật thông tin cần thay đổi theo đề nghị của chủ thể trên hệ thống quản lý.

 

4

Thông báo kết quả cho chủ thể

SPT

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, SPT thông báo kết quả xử lý cho chủ thể tên miền.

 

 

10.              CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TÊN MIỀN

 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Ngày 15/7/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP nhằm củng cố thêm hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được nhu cầu quản lý, góp phần thúc đẩy phát triển Internet tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Nghị định 72/2013/NĐ-CP được ban hành đã góp phần khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý về Internet, bổ sung quy định quản lý một số vấn đề nóng trong sự phát triển của Internet và thông tin trên mạng gần đây, tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Internet tại Việt Nam. Nghị định có 6 chương với 46 điều, trong đó từ điều 12 đến điều 19 mục 2, chương 1 quy định, hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam. Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2013.

 

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Ngày 18/8/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT được cấu trúc thành 05 chương và 30 điều về nguyên tắc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet: tài nguyên Internet được quy hoạch thống nhất để bảo đảm cho hoạt động Internet của Việt Nam an toàn, tin cậy và hiệu quả; tài nguyên Internet liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội được ưu tiên bảo vệ và không được xâm phạm; việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; tăng cường hợp tác quốc tế, nghiêm chỉnh thực hiện và tôn trọng điều ước, pháp luật quốc tế trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; tài nguyên Internet chỉ được đưa vào hoạt động hoặc được tiếp tục duy trì hoạt động sau khi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet đã thực hiện việc nộp phí và lệ phí theo qui định.

 

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (08/6/2016)

Ngày 8/6/2016, tại trụ sở Bộ TT&TT – 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Bộ TT&TT và Bộ KH&CN đã phối hợp tổ chức Lễ ký ban hành Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN của Bộ TT&TT và Bộ KH&CN được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ Chính phủ giao cho cả hai Bộ tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Thông tư liên tịch gồm 4 chương với 16 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”; Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý tên miền; Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thông tư liên tịch có mục tiêu cụ thể hóa quy trình phối hợp nhằm giải quyết triệt để các vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ của các chủ thể sử dụng tên miền xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ, các vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ trên các trang thông tin điện tử.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2016.

  

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) hướng dẫn, triển khai thực tế Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, ngày 28/6/2016 Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016. Thông tư gồm 3 chương với 8 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá; các Nhà đăng ký tên miền “.vn” và Trung tâm Internet Việt Nam.

 

Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) hướng dẫn, ngày 28/01/2011 Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT hướng dẫn về  giải quyết khiếu nại của người sử dụng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Xem chi tiết Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT.

 

11.              CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

Bắt đầu từ ngày 01/06/2017, SPT sẽ bắt đầu thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá (gọi tắt là chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet).

Theo đó, việc chuyển nhượng được thực hiện cũng dựa trên hướng dẫn của 02 văn bản do Tổng Cục thuế ban hành:

 • Công văn số 350/TCT CS ngày 29/01/2015 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính  về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (hướng dẫn đối với tổ chức).
 • Công văn số 784/TCT TNCN ngày 09/3/2017 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá (hướng dẫn đối với cá nhân).
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá là việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền “.vn” được cấp không thông qua hình thức đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Đảm bảo việc hoạt động tên miền trên hệ thống, không có rủi ro mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại.
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền không làm mất đi thời hạn sử dụng hiện tại của tên miền cũng như tạo điều kiện cho chủ thể được thực hiện chuyển tên miền cho chủ thể khách khi có nhu cầu chính đáng.

Quy trình chuyển nhượng như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ chuyển nhượng

Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền và nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (download bản khai) + CMND
 • Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng (download bản khai) + CMND

Bước 2: Kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả

Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NĐK thực hiện:

 • Kiểm tra, xem xét hồ sơ
 • Thông báo kết quả cho các bên chuyển nhượng

 Bước 3: Đăng ký lại tên miền chuyển nhượng

 • Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng
 • Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng (chứng từ nộp thuế) hoặc cam kết không thuộc đối tượng nộp thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (download bản khai). 
 • Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký lại tên miền tại NĐK quy định (Phí đăng ký lại tên miền bằng với số tiền đăng ký mới tên miền)

 Bước 4: NĐK phối hợp với VNNIC thực hiện đăng ký lại tên miền cho bên nhận chuyển nhượng và thông báo kết quả cho khách hàng khi hoàn tất.

Lưu ý: các trường hợp không được phép thực hiện

 • Tên miền dưới “gov.vn”
 • Tên miền thuộc danh sách tên miền giữ chỗ, bảo vệ
 • Tên miền đang tạm ngưng (do xử lý vi phạm, do hết hạn sử dụng).
 • Tên miền đang giữ nguyên hiện trạng (đang xử lý tranh chấp).
 • Tên miền đang xử lý vi phạm.

12.              GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

-            Tiếp nhận phiếu khiếu nại bằng văn bản hoặc thư điện tử thể hiện rõ nội dung khiếu nại của người khiếu nại, yêu cầu giải quyết khiếu nại.

-            Dựa vào từng trường hợp cụ thể, SPT đưa ra hướng giải quyết (nếu trong phạm vi của SPT) hoặc báo cáo phối hợp với VNNIC để được hướng dẫn các bước xử lý (nếu ngoài phạm vị).

Bước 2: Trả lời/giải quyết khiếu nại của KH

-            Trả lời trực tiếp cho KH bằng văn bản.

-            Lập biên bản kết quả giải quyết và lưu hồ sơ.

Bước 3: Kết thúc khiếu nại

-            Lưu thông tin, rút kinh nghiệm và triển khai đào tạo, hướng dẫn lại nhân viên.

Thời hạn giải quyết khiếu nại:

Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch Vụ VAS - Hotline:  1900 7199

Back to top