Đăng ký Internet   |  Hotline: 18007116   

spt green line NEW

MẪU BIỂU HỢP ĐỒNG

& QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ SPT

(Dành cho Khách Hàng/Nhân viên SPT tải về sử dụng làm thủ tục đăng ký dịch vụ SPT)

 

A/ MẪU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT CÁC MẪU PHIẾU YÊU CẦU DV Nội dung
 A/KHÁCH HÀNG MỚI:

 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ viễn thông

(Internet , Điện thoại cố định)

 Tải mẫu
 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Thoai IP  Tải mẫu
B/ THUÊ BAO HIỆN HỮU:

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ sau lắp đặt

(Mở/Khóa DV cộng thêm, thay đổi địa chỉ, đổi gói cước, di dời, ...)

Tải mẫu

Phiếu yêu cầu điều chỉnh thanh toán cước

(đổi tên TB, đổi địa chỉ nhận GBC, tách ghép mã thanh toán, ...)

Tải mẫu

Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử dụng dịch

(thay đổi tên chủ thê bao mới)

Tải mẫu
Biên bản chấm dứt cung cấp và sử dụng DV ĐTCĐ/Internet Tải mẫu

    

 B/ MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ SPT 

STT CÁC MẪU HỢP ĐỒNG DV Nội dung
1 HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Điện Thoại Cố Định  Tải mẫu
2 HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Internet  Tải mẫu
 HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Điện Thoại IP (SIP)  Tải mẫu
HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ Tổng Đài Ảo  Tải mẫu
HĐ Cung Cấp & Sử Dụng Dịch Vụ 1900 Tải mẫu
HĐ Cung Cấp & Sử Dụng DV Kênh Thuê Riêng Nội Hạt Tải mẫu
HĐ Cung Cấp & Sử Dụng DV Kênh Thuê Riêng Internet Tải mẫu
Phụ Lục Cam Kết Hợp Đồng Tải mẫu

     DANG KY DICH VU SPT

C/ MẪU QUY TRÌNH XỬ LÝ DỊCH VỤ

STT CÁC MẪU HỢP ĐỒNG DV Nội dung
 1 Quy trình tiếp nhận & giải quyết khiếu nại của khách hàng Tải mẫu
 2 Quy trình Thu cước - Ngăn hướng - Mở hướng - Xử lý nợ Tải mẫu

  

spttelecom Hotline 18007116 happy

TRO VE TRANG CHU BUTTON

Back to top